Vytvořit PDF

Záruční podmínky pro záruku all-inclusive, záruka a další služby společnosti Festool GmbH

Stav: 1. 1. 2021

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového nářadí Festool. Od 6. 3. 2013 získáváte online registrací záruky all-inclusive pro vaše nové nářadí Festool bezplatně záruku ochrany nákladů (kompletní bezplatná oprava) po dobu celkem 36 měsíců od data zakoupení a máte nárok na další servisní služby. Online registrací vyjadřujete svůj souhlas s následujícími záručními podmínkami.

1 Všeobecné podmínky a registrace

1.1 Pokud není níže v bodech 1.7 a 3.1 výslovně upraveno jinak, po úspěšné registraci vám Festool GmbH (dále „Festool“) poskytne pro veškeré nové elektrické a pneumatické nářadí Festool (dále „nářadí“) záruku ochrany nákladů a další servisní služby na základě těchto podmínek za předpokladu, že jste koncový zákazník, a to jako fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm (sídlem) v Česká republika. Festool neposkytuje záruku nebo další servisní služby specializovaným prodejcům Festool, komerčním půjčovnám nářadí a dalším prodejcům. 

1.1.1. Uvedené podmínky platí také pro elektrické nářadí značky Protool (dále rovněž „nářadí“).

1.1.2. Uvedené podmínky platí také pro lithium-iontové akumulátory a akumulátorové nabíječky, které jste zakoupili po 1. 1. 2015 (dále rovněž „nářadí“) za předpokladu, že následující ustanovení nestanoví jinak.

1.2. Předpoklady pro registraci jsou:

 • Zakoupení u autorizovaného specializovaného prodejce Festool
 • Online registrace na MyFestool do 30 dnů od data na originálním prodejním dokladu na: www.festool.cz/myfestool
 • Nahrání faktury, resp. dodacího listu pro kontrolu uvedeného data prodeje

1.3 Po úspěšné registraci obdržíte e-mailem odkaz na záruční certifikát. Ten se vztahuje vždy jen na zaregistrované nářadí.

1.4 Těmito záručními podmínkami vám Festool poskytuje kromě vašich smluvních a zákonných nároků z vad další práva. Se záručními podmínkami není spojeno vypovězení, omezení či jiná změna smluvních nebo zákonných práv na odstranění vad.

1.5 Poskytnutím záručních služeb nebo dalších servisních služeb nedochází k prodloužení záruční doby ani nezačíná běžet nová záruční doba. Totéž platí pro promlčení smluvních nebo zákonných práv na odstranění vad.

1.6. Ukončíte-li nebo zrušíte-li koupi zaregistrovaného nářadí, ať už zrušením smlouvy, odvoláním, napadením. nebo odstoupením od smlouvy, bude dotčené nářadí ze záruky vyloučeno. 

1.7. Pro lithium-iontové akumulátory, resp. akumulátorové nabíječky, které jste zakoupili po 1. 1. 2015, není nutná zvláštní registrace popsaná v bodě 1.1. Místo registrace je ale předpokladem pro uplatnění servisních a záručních podmínek, abyste přiložili originální prodejní doklad podle bodu 2.5. Ostatní všeobecné podmínky nadále platí.

2 Záruční podmínky pro kompletní bezplatnou opravu po dobu 36 měsíců

2.1 Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet datem na originálním prodejním dokladu. 

2.2. V záručním případě vám Festool poskytne v záruční době záruku podle volby firmy Festool formou bezplatné výměny vadných dílů nebo bezplatné výměny nářadí (záruka na ochranu nákladů). Další nároky vyplývající ze záruky v tomto smyslu nejsou.

2.3 O záruční případ se jedná, jestliže

 • dodané nářadí není prokazatelně bez materiálových či výrobních vad,
 • díly podléhající opotřebení (zejména uhlíkové kartáčky, kuličková ložiska, gumové manžety, akumulátory, těsnicí kroužky a spínače) jsou prokazatelně poškozeny přirozeným opotřebením při řádném používání nářadí. Taxativní výčet dílů, na které se vztahuje záruka, najdete v katalogu náhradních dílů na www.festool.cz/ekat.

2.4 O záruční případ se nejedná zejména

 • při poškození spotřebního materiálu a příslušenství, především u brusných talířů, brusných desek, plug-it kabelů, pilových kotoučů a plátků, fréz, míchacích metel, řezacích nožů, řezacích souprav a vrtacích nástrojů, 
 • jestliže při připojování, instalaci, uvádění do provozu a při provozu, použití a údržbě nářadí nebyl dodržen návod k obsluze a jiné podklady k jednotlivému nářadí, 
 • v případě jinak nesprávného použití, především při vnějším násilí (zejména při pádu nebo nárazu),
 • u závad na nářadí, které byly způsobeny zejména použitím příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou originální díly,
 • u nářadí, u něhož byly provedeny úpravy nebo doplnění, zejména u nářadí, které bylo rozebráno,
 • v případě použití s trvale intenzivním opotřebením, především v nepřetržitém průmyslovém provozu, nebo v případě dlouhodobě nadprůměrného zatížení nářadí,
 • u úhlových brusek řady AGP (značky Protool).


2.5 Rozsah a uplatnění nároků vyplývajících ze záruky

Nároky vyplývající ze záruky je nutné vůči firmě Festool uplatnit písemně neprodleně po zjištění závady během záruční lhůty. Příslušné kompletní nářadí s originálním prodejním dokladem, který musí obsahovat datum prodeje a označení výrobku, se musí předat nebo zaslat prodejci či zákaznickému servisu uvedenému na www.festool.cz.

2.6. Povinnost kontroly a oznámení pro podnikatele

Pokud jste si nářadí zakoupili jako podnikatelé, předpokladem nároků vyplývajících se záruky je, že jste nářadí bezprostředně po obdržení zkontrolovali a zjevné nedostatky neprodleně, nejpozději do dvou týdnů po obdržení nářadí, a skryté vady neprodleně po jejich odhalení písemně oznámili společnosti Festool.

Podnikatelé jste, pokud jste při uzavírání kupní smlouvy jednali v rámci vykonávání své živnostenské nebo výdělečné profesní činnosti. To platí jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby a osobní společnosti s právní subjektivitou.

3 Další servisní služby Festool

3.1 Náhrada při krádeži 6 měsíců

3.1.1. V případě krádeže od nás jednou dostanete nové nářadí jako náhradu za odcizené zboží (jen základní nářadí bez příslušenství, nikoli variantu sady), žádné další náklady vám nevznikají, hradíte pouze spoluúčast 125 € netto. Pro výrobky z kategorie Power Station platí spoluúčast 1 000 €. Tuto službu poskytuje Festool pro všechno úspěšně zaregistrované nářadí Festool po dobu 36 měsíců od data na vašem originálním prodejním dokladu. Vyměněné nářadí již znovu nespadá pod ochranu proti krádeži.

Pro vyměněné nářadí již nelze znovu přihlásit záruku. Na vyměněné nářadí se vztahuje zbývající doba záruky, která platila pro ukradené nářadí (vypočítaná podle pravidel uvedených v čísle 2.1 po odečtení již uplynulé záruční doby), služby záruky all-inclusive. Zákonné nároky týkající se vad pro vyměněné nářadí zůstávají nedotčené.

3.1.2. Pro využití této servisní služby je nutné odcizení neprodleně ohlásit na příslušné policejní služebně. Toto oznámení musí být se záručním certifikátem předloženo do pěti dnů po odcizení specializovanému prodejci Festool. Ten doručí podklady Festool k ověření.

3.1.3. Po provedeném ověření vás bude Festool informovat o stavu věci a nové nářadí si můžete po schválení firmou Festool vyzvednout za úhradu výše uvedené spoluúčasti u specializovaného prodejce Festool.

3.2 Záruka náhradních dílů 10 let (výměna originálních dílů) 

Garantujeme, že po ukončení výroby nářadí budou k dispozici náhradní díly ještě minimálně 10 let. Nebude-li firma Festool schopna v konkrétním případě dodržet svůj příslib, obdržíte bez fakturace jako náhradu srovnatelné nové nářadí z aktuálního programu. Vaše dosavadní nářadí přejde do našeho vlastnictví.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ochrana údajů

Osobní údaje, které jsme obdrželi při registraci záruky all-inclusive pro vaše nářadí (vč. nahrané faktury) (např. křestní jméno a příjmení, adresa), se budou ukládat, zpracovávat nebo používat výhradně k provádění služeb, které jsou s ní spojené. Právní základ představuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud svůj účet MyFestool smažete nebo odstraníte nářadí z přehledu nářadí, necháme vaše osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy uložené do skončení záruky.

Veškeré údaje používají společnosti Festool a Festool CZ s.r.o.. Kromě toho mohou být údaje předány společnosti TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG. Právní základ představuje zájem naší společnosti, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Nebudou předány jiným třetím společnostem ani jiným způsobem používány k reklamním účelům. Další informace o ochraně údajů najdete na www.festool.cz/právní-informace/ochrana-údajů.

4.2 Změna zákaznických údajů

Pokud se změní vaše zákaznické údaje, Festool vás žádá, abyste neprodleně provedli změnu ve svém bezplatném účtu MyFestool na www.festool.cz/myfestool. Zvýšené náklady vzniklé zastaralými zákaznickými údaji nemůže Festool hradit.

4.3 Změny služeb

Společnost Festool si vyhrazuje právo s dodržením přiměřené lhůty a při existenci závažného důvodu i bez dodržení této lhůty záruku a servisní služby, resp. tyto záruční podmínky s přiměřenou ochranou vašich zájmů zcela nebo zčásti zastavit, doplnit či změnit.

4.4 Ostatní

4.4.1. Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

4.4.2. Výhradní soudní příslušnost pro všechny spory ze záruky je sídlo společnosti Festool GmbH.

4.4.3. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této záruky zcela nebo zčásti neúčinným či neproveditelným nebo bude-li v této záruce určitá úprava chybět, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení se považuje za dohodnuté takové účinné či proveditelné ustanovení, které se nejvíce přibližuje účelu neúčinného či neproveditelného ustanovení. V případě chybějící úpravy se za dohodnuté považuje takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bylo dohodnuto v souladu s účelem této záruky.