Kupte si nářadí Festool během propagačního období od 1. července 2019 do 31. srpna 2019 a ušetříte až 2600 Kč. Jak jednoduché:

Ušetřete 650 Kč, 1300 Kč nebo 2600 Kč

Přehled veškerého nářadí včetně objednacích čísel a částky Cashback

Upozornění: Toto PDF obsahuje pouze aktuální portfolio Festool. Součástí akce je samozřejmě i další nářadí, které můžete zakoupit u svého prodejce. Pro kompletní přehled klikněte na tlačítko „Stáhnout PDF“.

Stáhnout PDF

Záruka all-inclusive

Vaše plus z hlediska výkonu.

Po registraci je vaše nově zakoupené nářadí v prvních třech letech kompletně zajištěno: 1 

 • Kompletní bezplatná oprava.2
 • Náhrada při krádeži
 • Záruka originálních dílů
 • Vrácení peněz
 • Registrace nářadí

  Podmínky účasti v akci Festool Cashback („akce“)

  Účastí v akci účastník souhlasí s těmito podmínkami účasti.

  1. Pořadatel
  (1) Akci pořádá společnost Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Německo, („pořadatel“).
  (2) Průběh akce organizuje pořadatelem určená agentura marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim („agentura“) a výplatu zajišťuje společnost Festool CZ s.r.o.

  2. Oprávnění k účasti
  (1) K účasti jsou oprávněny všechny plnoleté fyzické osoby jakož i právnické osoby s bydlištěm (sídlem) v Česku („území s právem účasti“).
  (2) Z akce jsou vyloučeni prodejci jakož i jejich zaměstnanci, vedoucí pracovníci a zástupci, včetně jejich souvisejících podniků a zaměstnanců pořadatele a jeho souvisejících podniků.

  3. Předmět akce
  (1) Koncoví zákazníci, kteří v období akce od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 zakoupí akční produkt (viz bod 4) u obchodníka na území s právem účasti a nejpozději do 13. 9. 2019 jej přihlásí k akci, obdrží podle nakoupeného produktu zpětnou platbu („cashback“) ve výši částky uvedené v tabulce „Akční produkty“.
  (2) Každá osoba může k akci přihlásit maximálně čtyři akční produkty. Cashback lze na každé akční nářadí v rámci této akce uplatnit pouze jednou. Porovnávají se e-mailové adresy, dvojí adresy a čísla produktů. Z každé domácnosti/provozu se mohou zúčastnit maximálně 4 osoby. Případy vícenásobné účasti v rozporu s těmito podmínkami jakož i jiná manipulativní opatření vedou k okamžitému vyloučení účastníků z akce.

  4. Akční produkty
  Cashback se vyplácí v souladu s pravidly těchto podmínek účasti pro produkty uvedené v seznamu akčních produktů (na adrese www.festool.cz/cashback) a ve zde uvedené výši pro příslušný produkt. Za akční produkt je považováno výhradně nové zboží; použité produkty jsou z akce vyloučeny. Vyloučeny jsou rovněž produkty, které jsou předmětem pronájmu.

  5. Účast v akci
  (1) Účast v akci předpokládá, že koncový zákazník do 13. 9. 2019 na webových stránkách akce www.festool.cz/cashback sdělí resp. poskytne tyto správné a úplné informace:
  - Jméno a adresa účastníka
  - E-mailová adresa účastníka
  - kontrolní číslo akčního produktu
  - Sken nebo fotografie faktury nebo srovnatelného nákupního dokladu, na kterém je jednoznačně uvedeno datum nákupu a příslušný produkt
  - Informace o účtu pro poukázání platby cashback
  (2) Potvrzení dodacího listu nebo stvrzenky nejsou jako nákupní doklad dostačující. Kromě toho nesmí být nákupní doklad vystaven na jinou osobu než účastníka.
  (3) Má-li platba cashback představovat daňové zvýhodnění, zůstává povinnost odvodu daní na straně příjemce (koncového zákazníka).
  (4) Po přijetí podkladů o účasti obdrží účastník od agentury e-mailem potvrzení o přijetí. Agentura je oprávněna kontaktovat účastníka e-mailem nebo poštou v případě jakýchkoli zpětných dotazů v souvislosti se zpracováním akce.
  (5) Údaje, které nejsou předloženy včas, jsou nečitelné, neúplné nebo vykazují jiné nedostatky, zbavují nároku na účast.

  6. Vyplacení platby Cashback
  (1) Kontrolu nároku na Cashback provádí agentura, výplatu na účastníkem uvedený účet pak zajišťuje společnost Festool CZ s.r.o.
  (2) Výplata je provedena nejpozději šest (6) týdnů po přijetí úplných a včas poskytnutých údajů o účasti.
  (3) V případě, že účastník uvede chybné bankovní údaje, nevzniká nárok na nové poukázání platby.
  (4) Nárok na výplatu Cashback není převoditelný. Výplata v hotovosti nebo v podobě věcných hodnot je vyloučena.

  7. Povinnost zpětné platby při vrácení produktu
  Je-li akční produkt, který již byl přihlášen k akci, vrácen během šesti měsíců, zaniká tím nárok na Cashback. Již poukázané platby musí být vráceny.

  8. Ochrana údajů
  (1) Údaje uvedené účastníky v rámci akce zjišťuje, ukládá, zpracovává a používá pořadatel, společnost Festool CZ s.r.o. a agentura výhradně pro účely zpracování výherní soutěže, jak je uvedeno v těchto podmínkách účasti. Toto ukládání, zpracování a využívání svých údajů mohou účastníci kdykoli odvolat dopisem na adresu TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Německo) nebo e-mailem na data-protection@festool.com. V tomto případě budou údaje příslušného účastníka neprodleně smazány – další účast ve akci pak bohužel již není možná.
  (2) Osobní údaje účastníků nebudou nad tento rámec předány třetím osobám, ledaže by to bylo nutné za účelem zpracování akce.
  (3) Po ukončení akce budou osobní údaje účastníků smazány, pokud toto smazání není v rozporu se zákonnými povinnosti o uchování údajů. Pokud však v souvislosti s akcí účastník označením příslušného pole křížkem souhlasí se zasíláním reklamních a informačních materiálů, jsou jeho osobní údaje k tomuto účelu používány společností TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG příp. s ní spojenými společnostmi. Zasílání reklamních a informačních materiálů může účastník – s budoucí účinností – kdykoli odvolat. Odvolání pošlete na adresu: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Německo) nebo e-mailem na data-protection@festool.com.

  9. Ostatní
  (1) Pořadatel si vyhrazuje právo tuto akci bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo předčasně ukončit.
  (2) Tyto podmínky účasti podléhají německému právu s vyloučením úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG). Výhradním místem soudní příslušnosti pro veškeré právní spory je sídlo pořadatele.
  (3) V případě, že se některé nebo více ustanovení těchto podmínek účasti stanou neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
  (4) Během akční doby může být Cashback také kombinován s naší 18V akcí.
  (5) V případě dotazů na pořádání akce se obracejte na adresu festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zaregistrované do 30 dnů od zakoupení. Platí záruční podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/služby/záruční-podmínky .
  2. „Kompletní oprava zdarma“ se vztahuje také na akumulátory a nabíječky, ale nikoliv na další spotřební materiál, příslušenství a na demontovaná zařízení, ani na škody způsobené nesprávným použitím, použitím neoriginálních dílů a škody způsobené dlouhodobým nadměrným zatěžováním.