Vytvořit PDF

Záruční podmínky „Záruka all-inclusive“ Záruka a další služby Festool GmbH

Platnost: 01.12.2018

Blahopřejeme Vám k zakoupení nového nářadí Festool. Od 2. 4. 2013 získáte on-line registrací nářadí Festool ke službě Záruka all-inclusive kompletní bezplatnou opravu v délce celkem 36 měsíců od data zakoupení a máte nárok na další servisní služby. On-line registrací deklarujete svůj souhlas s následujícími Záručními podmínkami.

I. Obecné podmínky a registrace

1.1. Není-li následně v bodě 1.7 a bodě 3.1 výslovně uvedeno jinak, poskytuje Vám Festool GmbH (následně pouze „Festool“) úspěšnou registrací na všechny nové elektrické a pneumatické stroje Festool (dále jako „nářadí“) záruku ochrany nákladů a další servisní služby na základě těchto podmínek za předpokladu, že jste konečným zákazníkem, a to jako fyzická nebo právnická osoba, s bydlištěm (sídlem) v České Republice. Festool neposkytuje záruku nebo další servisní služby partnerským obchodníkům, komerčním půjčovnám nářadí a maloprodejcům.

1.1.1 Uvedené podmínky platí také pro elektrické nářadí značky Protool (dále rovněž jako „nářadí“).

1.1.2 Uvedené podmínky platí také pro (LI-Ion) akumulátory a nabíječky akumulátorů, které jste pořídil po 1.1.2015 (následně také „nářadí“) za předpokladu, že následující ustanovení k nim neobsahují žádnou odchylku.

1.2. Předpoklady pro registraci jsou:

  • Zakoupení u autorizovaného partnerského obchodníka Festool
  • On-line registrace do 30 dní od data na originálním dokladu o zaplacení zboží na adrese www.festool.cz/služby

1.3. Po úspěšné registraci obdržíte servisní certifikát (potvrzení o záruce) v elektronické nebo písemné formě. Ten se vztahuje vždy pouze na registrované nářadí.

1.4. Těmito záručními podmínkami vám Festool GmbH poskytuje kromě vašich smluvních a zákonných nároků na odstranění vad další práva. Se záručními podmínkami není spojeno vypovězení, omezení či jiná změna smluvních nebo zákonných práv na odstranění vad.

1.5. Poskytnutím záruční opravy nebo dalších servisních služeb nedochází k prodloužení záruční doby ani nezačíná běžet nová záruční doba. Totéž platí pro promlčení smluvních nebo zákonných práv na odstranění vad.

1.6. Ukončíte-li nebo zrušíte-li koupi registrovaného nářadí, ať už zrušením smlouvy, odvoláním, napadením nebo odstoupením od smlouvy, je dotčené nářadí ze záruky vyloučeno.

1.7. Pro (LI-Ion) akumulátory, popř. nabíječky akumulátorů, které jste pořídil po 1.1.2015, není žádná zvláštní registrace, popsaná v bodě 1, nutná. Namísto registrace je však předpokladem uplatnění servisních a záručních podmínek, že přiložíte originální kupní doklad podle bodu 2.5. Ostatní všeobecné podmínky platí nadále. 

II. Záruční podmínky služby Kompletní bezplatná oprava

2.1. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet datem na originálním dokladu o zaplacení zboží.

2.2. V případě záruky vám poskytne Festool v záruční době záruku (podle volby Festool) formou bezplatné náhrady vadných dílů nebo bezplatné výměny nářadí (záruka na ochranu nákladů). Další záruční nároky v tomto smyslu nejsou.

2.3. O záruční případ se jedná, jestliže

  • dodané nářadí má prokazatelně materiálové či výrobní vady.
  • díly podléhající opotřebení (zejména uhlíkové kartáčky, kuličková ložiska, pryžové manžety, akumulátory, těsnicí kroužky a spínače) jsou prokazatelně poškozeny přirozeným opotřebením při řádném používání nářadí. Definitivní seznam dílů zahrnutých do záruky je k nahlédnutí v katalogu náhradních dílů na adrese www.festool.cz/služby.

2.4. O záruční případ se nejedná zejména

  • v případě poškození spotřebních materiálů a příslušenství, především u brusných talířů, brusných desek, plug-it kabelů, pilových kotoučů, fréz, míchacích metel, řezacích nožů, řezacích souprav a vrtacího nářadí.
  • jestliže při připojování, instalaci, uvádění do provozu a při provozu, použití a údržbě nářadí nebyl dodržen návod k obsluze a jiné podklady k jednotlivému nářadí.
  • v případě jinak nesprávného použití, především při vnějším násilí (zejména pád nebo úder).
  • u závad na nářadí, které byly způsobeny zejména použitím příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly.
  • u nářadí, u něhož byly provedeny úpravy nebo doplňky, zejména u nářadí, které bylo rozebráno.
  • v případě použití s trvale intenzivním opotřebením, především v nepřetržitém průmyslovém provozu, nebo v případě dlouhodobě nadprůměrného zatížení nářadí.

2.5. Rozsah a uplatňování záručních nároků

Záruční nároky musí být vůči Festool GmbH uplatněny písemně neprodleně po zjištění závady a v záruční době. Příslušné kompletní nářadí s originálním dokladem o zaplacení, který musí obsahovat datum zakoupení a název výrobku, musí být předloženo nebo zasláno prodejci či servisnímu středisku uvedenému na adrese www.festool.cz/služby.

2.6. Kontrolní a oznamovací povinnost podnikatelů

Jestliže jste nářadí zakoupil jako podnikatel, předpokládají vaše záruční nároky, že jste nářadí ihned po jejich obdržení překontroloval a zjevné závady neprodleně, nejpozději do dvou týdnů od obdržení nářadí a skryté závady neprodleně po jejich odhalení písemně oznámil Festool GmbH. Za podnikatele jste považován, jestliže jste při uzavírání kupní smlouvy jednal při výkonu své živnostenské nebo samostatné profesní činnosti. To platí jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby a osobní společnosti s právní subjektivitou.  

III. Vaše další servisní služby Festool:

3. Náhrada při krádeži

3.1. V případě krádeže Vám dodáme za odcizené nářadí bez dalších pojistných nákladů a za spoluúčast ve výši 2 500,- Kč jednorázově nové nářadí. Tuto službu poskytuje Festool GmbH pro všechno úspěšně zaregistrované nářadí Festool po dobu 36 měsíců od data na Vašem originálním dokladu o zaplacení. Pro vyměněné nářadí již nelze znovu přihlásit záruku. Na vyměněné nářadí se vztahuje zbývající doba záruky, která platila pro ukradené nářadí (vypočítaná podle pravidel uvedených v čísle 2.1 po odečtení již uplynulé záruční doby) služby Záruka all-inclusive. Vyměněné nářadí ovšem již znovu nespadá pod ochranu proti krádeži. Zákonné nároky týkající se vad pro vyměněné nářadí zůstávají nedotčené.

3.2. Pro využití této servisní služby je nutné odcizení neprodleně ohlásit na příslušné policejní služebně. Toto oznámení musí být s Vaším servisním certifikátem předloženo do pěti dnů po odcizení vašemu partnerskému obchodníkovi Festool. Ten doručí podklady Festool GmbH k ověření.

3.3. Po provedeném ověření budete ze strany Festool GmbH informováni o stavu věci a nové nářadí si můžete po schválení Festool GmbH vyzvednout za úhradu výše uvedené spoluúčasti u svého partnerského obchodníka.

4. Vrácení peněz

4.1. Do 15 dní od data na Vašem originálním dokladu o zaplacení můžete své registrované, nepoškozené a lehce použité a podle obsahu dodávky kompletní nářadí v jeho původním obalu vrátit proti předložení Vašeho servisního certifikátu svému partnerskému obchodníkovi Festool, který Vám vyplatí kupní cenu. Tuto službu lze využít na každý typ stroje pouze jednou.

4.2. V odůvodněných případech, zejména v případě nadměrného opotřebení, může partnerský obchodník Festool výplatu odmítnout, dokud nebude případ prověřen a schválen Festool GmbH.

5. Záruka originálních dílů

Garantujeme, že po ukončení výroby nářadí budou k dispozici náhradní díly ještě minimálně 10 let. Nebude-li Festool GmbH schopna v konkrétním případě dodržet svůj příslib, obdržíte bez fakturace jako náhradu srovnatelné nové nářadí z aktuálního programu. Vaše dosavadní nářadí přejde do našeho vlastnictví.

IV. Závěrečná ustanovení

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsme získali na základě registrace Vašeho nářadí pro služby Záruka all-inclusive budou ukládány, zpracovávány nebo používány výhradně pro poskytování s tím spojených služeb. Veškeré údaje budou používat společnost Festool a s ní spojené společnost [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a dále společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com]. Nebudou předány jiným cizím společnostem ani jiným způsobem používány k reklamním účelům.

7. Změna vašich zákaznických údajů

Změní-li se Vaše zákaznické údaje, prosíme Vás o okamžité provedení změny v účtu MyFestool na adrese www.festool.cz nebo o okamžité sdělení kontaktním formulářem na naší internetové stránce www.festool.cz, telefonicky na číslo +420 481 645 167 nebo poštou na adresu Festool CZ s. r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa. Zvýšené náklady vzniklé zastaralými zákaznickými údaji nemůže Festool GmbH hradit.

8. Změny služeb

Festool GmbH si vyhrazuje právo s dodržením přiměřené lhůty a při existenci závažného důvodu i bez dodržení této lhůty záruku a servisní služby, resp. tyto servisní podmínky s přiměřenou ochranou vašich zájmů zcela nebo zčásti zastavit, doplnit či změnit.

9. Ostatní

9.1. Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

9.2. Výhradní soudní příslušnost pro všechny spory ze záruky je sídlo Festool GmbH.

9.3. Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení této záruky zcela nebo zčásti neúčinným či neproveditelným nebo bude-li v této záruce určitá úprava chybět, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení se považuje za dohodnuté takové účinné či proveditelné ustanovení, které se nejvíce přibližuje účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě chybějící úpravy se za dohodnuté považuje takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by bylo dohodnuto v souladu s účelem této záruky.