Vytvořit PDF

Všeobecné online podmínky pro provádění oprav Festool CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ON-LINE OPRAVY

společnosti Festool CZ s.r.o., IČ 26142058, se sídlem Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v OR vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C, vl. 29763, www.festool.cz, e-mail: servis@festool.cz, tel. +420 481645465.

I. DEFINICE POJMŮ

1. Občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obchodní podmínky – tyto všeobecné podmínky pro on-line opravy, dostupné na www.festool.cz.
3. Opravce: Festool CZ s.r.o., IČ 26142058, se sídlem Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C, vl. 29763.
4. Objednatel – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si na základě objednávky objedná u opravce servisní práce, údržbu nebo opravu či další nabízené činnosti opravcem (dále jen „opravy“) týkající se zboží značky FESTOOL, PROTOOL.
5. Podnikatel – Objednatel, který splňuje definici podnikatele dle ust. § 420 občanského zákoníku. 
6. Spotřebitel – Objednatel, který není podnikatelem a splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
7. Zboží – jakékoliv produkty, značky FESTOOL, PROTOOL. 
8. Služby – služby nabízené opravcem, zejména pak opravy, servis, údržba, kontroly, atd. 
9. Smlouva o dílo – smlouva, na základě které se opravce zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu. 
10. Smlouva –smlouva o dílo
11. Cena – cena služeb na základě smlouvy o dílo.
12. Web opravce – www.festool.cz

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o dílo, kdy na jedné straně vystupuje opravce a na druhé straně objednatel. Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím objednávkového formuláře na webu opravce. Nabídka služeb opravce je umístěna na webové stránce na internetové adrese www.festool.cz.
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
3. Pro opravy v rámci služby Záruka all-inclusive (dále jen „záruka“ nebo „ZAI“) platí záruční a servisní podmínky ZAI. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a záručními a servisními podmínkami ZAI, platí ustanovení záručních a servisních podmínek ZAI.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.
5. Znění obchodních podmínek může opravce měnit či doplňovat pouze ve vztahu k podnikateli. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6. Podáním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Prezentace služeb umístěná na webu opravce je informativního charakteru a opravce není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
2. Prezentace služeb obsahuje pouze uvedení typu služby s uvedením základních parametrů. 
3. Objednatel je oprávněn zaslat opravci prostřednictvím objednávkového formuláře na webu opravce v sekci „MyFestool“ nezávaznou objednávku na jím požadované služby. Objednatel sdělí opravci v objednávce zejména množství, rozměry, kvalitu, typ zboží, kterého se má služba týkat a vybere si druh služby, kterou požaduje provést. Smlouva o dílo je uzavřena konečným potvrzením objednávky ze strany opravce. Automatická odpověď opravce se nepovažuje za potvrzení objednávky. 
4. Před zasláním objednávky opravci prostřednictvím objednávkového formuláře na webu opravce je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel opravci kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku opravy“. Údaje uvedené v objednávce jsou opravcem považovány za správné. Opravce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí e-mailem dle odst. 3 tohoto článku.
5. Opravce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).
6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
7. Před odesláním objednávky má objednatel k dispozici odkaz na znění těchto obchodních podmínek a souhlas s těmito podmínkami potvrdí zaškrtnutím políčka „Podmínky pro on-line opravy Festool CZ s.r.o. jsem si přečetl a souhlasím s

20.03.2020