Podmínky používání

týkající se bezplatného poskytování informačního materiálu na internetu.

I. Obecné informace:

 1. Následující podmínky používání platí pro informační materiál, který poskytují Festool GmbH a/nebo společnosti skupiny TTS Tooltechnic Systems (dále jen Festool) na internetu.
 2. Informační materiál, zejména brožury, zpravodaj, katalog náhradních dílů, konstrukční výkresy, návody k obsluze, příklady použití, technické údaje, animace, videa, texty, tiskový a obrazový materiál (dále jen materiál), je poskytován výhradně nezávazně za následujících podmínek.
 3. Podmínky používání jsou považovány za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí, resp. stažení materiálu, a platí i pro budoucí používání.
 4. Neodpovídáme za softwarové a hardwarové chyby, které vzniknou on-line přenosem materiálu nebo při používání našeho systému.

II. Práva užívání:

 1. Materiál poskytovaný na internetu zůstává vždy vlastnictvím společnosti Festool, resp. autora, a je chráněný autorskými právy.
 2. Uživateli je poskytováno nevýhradní právo užívání.
 3. Právo užívání materiálu zahrnuje:

a)    právo ke stažení, vytisknutí a odeslání; a také

b)    omezené právo ke zpracování, tzn. právo měnit obrazový materiál za použití analogických nebo digitálních metod zpracování obrazu s ohledem na velikost obrazu (zmenšení, zvětšení, ořezání) a také hodnoty barev, kontrastu a jasu, pokud tím nebude změněna výpověď obrázku. Pro jiné změny obrazového materiálu je nutný předchozí souhlas společnosti Festool nebo autora.

 1. Materiál se v žádném případě nesmí používat k protiprávním, pornografickým a obscénním účelům nebo k účelům poškozujícím pověst či porušujícím práva. 
 2. Vlastní komerční používání nebo komerční používání třetími osobami je zakázané, pokud není v následujících ustanoveních nebo písemně ujednáno jinak. To platí zejména pro šíření na internetu a nabízení ke stažení na jiných místech.
 3. Naopak přípustným je odkaz na webové stránky Festool. 
  Při uvádění odkazu je uživatel povinen na své stránce uvést autorský odkaz „Festool (www.festool.cz)“.
 4. S poskytováním materiálu není spojené právo materiál měnit nebo jinak zpracovávat, ani celý, ani jeho části.
 5. Pokud uživatel poruší předcházející ustanovení, ručí za náhradu škody a je povinen společnost Festool osvobodit od jakýchkoli nároků třetích osob.
 6. Pokud se uživatel dozví o komerčním používání, neoprávněném kopírování, pozměňování nebo jiném zpracovávání či neoprávněném šíření, okamžitě to oznámí společnosti Festool.

III. Využití nebo vytvoření tiskových textů:

 1. U tiskových textů nese uživatel odpovědnost za provedení textu, zejména ručí výlučně za porušení autorských a osobních práv. Uživatel v tomto ohledu zbavuje společnost Festool nároků třetích osob.
 2. Při používání tiskového a obrazového materiálu v souvislosti s tiskovými články je tento materiál nutné vždy zřetelně a nezaměnitelné označit údajem o autorovi „Foto Festool GmbH“.
 3. Na vyžádání společnosti Festool je třeba tiskovému oddělení Festool po zveřejnění tiskového textu neprodleně zdarma zaslat povinný výtisk.

IV. Hyperodkazy:

 1. Webová stránka Festool může obsahovat hyperodkazy na webové stránky třetích osob. Společnost Festool neodpovídá za obsahy těchto webových stránek ani se s těmito webovými stránkami a jejich obsahy neztotožňuje. Společnost Festool při prvním propojení externích odkazů zkontrolovala cizí obsahy, zda nedochází k porušení práva. V tomto okamžiku nebyla žádná porušení práva patrná. V případě zjištění porušení práva budou ale takové externí odkazy neprodleně smazány.

V. Záruka, odpovědnost:

 1. Odpovědnost za to, že materiál nemá věcné a právní vady, zejména za jeho bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost, a dále za to, že se na něj nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. To neplatí, pokud by vada byla způsobena úmyslně, hrubou nedbalostí nebo lstí.
 2. Nároky uživatele na náhradu škody, z jakéhokoli právního důvodu, zejména z porušení smlouvy, jsou vyloučené. To neplatí při úmyslu, hrubé nedbalosti, chybějících přislíbených vlastnostech a podle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku.
 3. Odpovědnost za následné škody způsobené vadou věci jsou mezi stranami vyloučené.
 4. Před stahováním materiálu zabezpečí uživatel pro vlastní ochranu a dále pro zabránění zavirování webové stránky Festool přiměřené bezpečnostní opatření a antivirový program.

VI. Závěrečná ustanovení:

 1. Výhradní příslušnost soudu, pokud je objednatel podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku, je sídlo společnosti Festool.
 2. Platí německé právo.
 3. Společnost Festool si vyhrazuje neprodlenou změnu materiálu, který je aktuálně k dispozici. Dále si Festool vyhrazuje změnu výše uvedených podmínek při poskytnutí přiměřené lhůty.

(Stav 06/2016)