Zákonné rámcové podmínky

Zákonné rámcové podmínky

S nařízením REACH si nedělejte starosti ‒ my se o ně postaráme!

Nařízení EU o chemikáliích REACH (ES) č. 1907/2006

Ve smyslu nařízení REACH je Festool následným uživatelem. To znamená, že se nás jako výrobce nářadí registrační povinnosti podle tohoto nařízení přímo netýkají. Nicméně jsme všechny své dodavatele o nařízení REACH informovali a vyzvali je, aby plnili povinnosti, které z něj vyplývají, včetně registračních povinností.

Seznam kandidátů zveřejňovaný Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) je pravidelně aktualizován.

Všichni výrobci jsou povinni oznamovat látky ze seznamu kandidátů, které jsou v jejich produktech obsaženy v koncentraci větší než 0,1 hmotnostního procenta, a dodržovat zákazy používání látek. Tento požadavek samozřejmě splňujeme.

Festool – REACH – Seznam kandidátů

Naše výrobky, které obsahují látky ze seznamu kandidátů v koncentraci větší než 0,1 hmotnostního procenta, jsou uvedeny v seznamu.
Tento seznam pravidelně aktualizujeme, jakmile jsou do seznamu kandidátů doplněny nové látky. Kandidátské látky uvedené v seznamu se neustále snažíme co nejdříve nahrazovat.
V případě dotazů se můžete obrátit na naše oddělení řízení ochrany životního prostředí: umwelt@festool.com
Plníme povinnosti podle zákona o elektrických zařízeních a nařízení o elektrických látkách, tj. prováděcí předpisy směrnic EU WEEE2 a RoHS2.

Naše nářadí je označeno přeškrtnutou popelnicí. Tento symbol znamená, že staré nářadí nepatří do domovního odpadu, nýbrž musí být odevzdáno specializovanému obchodníkovi, na veřejném sběrném místě nebo zákaznické službě Festool.

Pokyny pro likvidaci starých baterií podle příslušného zákonného předpisu

Upozorňujeme,
  1. že jako koncový uživatel jste ze zákona povinen provádět ekologicky přijatelnou likvidaci starých baterií
  2. a že lze baterie po upotřebení bezplatně vracet v prodejních místech (adresa viz: www.festool.cz/prodejce) nebo zákaznické službě Festool (adresa viz www.festool.cz/service).

Význam přeškrtnuté popelnice: baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu.

Značky pod popelnicemi znamenají:

  • Pb: Baterie obsahuje olovo
  • Cd: Baterie obsahuje kadmium
  • Hg: Baterie obsahuje rtuť