Angažovanost a aktivity Festool v ochraně životního prostředí

Náš přínos

Co znamená naše ochrana životního prostředí v praxi a pro naše každodenní jednání? Na této stránce najdete chronologický přehled našich interních činností i našeho externího zapojení do ochrany životního prostředí. Na obrázku vpravo je fotovoltaické zařízení na střeše našeho hlavního sídla ve Wendlingenu.

Interní činnosti

2015

 • V roce 2015 byla v rámci studie proveditelnosti zkoumána možnost výroby 100% recyklovatelného produktu.
 • Témata změny klimatu, úbytku zdrojů a zachování zdraví jsme přijali jako zásadní z hlediska ochrany životního prostředí. Tyto body jsou zakotveny v nových zásadách ochrany životního prostředí, které předsednictvo TTS schválilo v dubnu 2015.
 • Globální změna klimatu ohrožuje další život lidstva. Proto je naším úkolem postupovat tak, abychom působili proti této změně. Činíme tak snižováním relativních emisí CO2.
 • Zdroje jsou celosvětově omezené. Pro zachování rovných šancí pro budoucí generace musíme zdroje šetřit a udržovat. Činíme tak omezením relativní spotřeby materiálu.
 • Zachování zdraví je důležitým předpokladem pro další život lidstva. Proto považujeme za svou odpovědnost snižovat emise a vyhýbat se používání škodlivých látek.

2014

 • V listopadu 2014 jsme zveřejnili svou normu pro ochranu životního prostředí. Slouží dodržování rámcových zákonných podmínek, požadavků našich zákazníků a je závazné pro naše dodavatele. Norma pro ochranu životního prostředí stanoví hodnoty zakázaných látek s povinností hlášení pro všechny materiály, které se ve výrobcích Festool používají. Norma má navíc sloužit dodavatelům jako obsahová pomůcka pro zákonné požadavky. Norma pro ochranu životního prostředí je uvedena na portálu dodavatelů.
 • Od července 2014 probíhá přestavba výrobních zařízení na systémy s optimalizovanou spotřebou energie. Proces nákupu nových výrobních zařízení se mj. řídí ekologickými a zdravotními hledisky. Nová generace zařízení snižuje spotřebu energie jakož i emise aerosolů. Trvale prověřujeme a v co největší míře realizujeme možnost nahrazování provozních látek poškozujících životní prostředí.
 • V srpnu 2014 byla v sídlech v Neidlingenu a Wendlingenu provedena změna osvětlení na technologii LED. Toto opatření nyní umožňuje šetřit energii a chránit životní prostředí.
 • Na začátku roku 2014 jsme provedli analýzu globálních trendů udržitelnosti, abychom zjistili potenciály a rizika pro náš podnik. Museli jsme si přitom položit nové otázky: Kam se budou vyvíjet společenské potřeby? Jaké požadavky lze z toho odvodit pro naše výrobky? Potvrdilo se, že společenské změny mají vliv na globální, ekologicky právní úkoly ochrany zdraví a životního prostředí.
 • Zjistili jsme, že pro Festool připadají v úvahu tři hlavní témata udržitelnosti: změna klimatu, spotřeba omezených zdrojů a zachování zdraví. Pro lepší srozumitelnost byla vytvořena mapa zásad udržitelnosti, která byla veřejně zpřístupněna všem zaměstnancům.

2012/2013

 • Na přelomu roku 2012/13 jsme v sídle v Neidlingenu obnovili tisk na požádání. Díky novým strojům jsou nyní omezeny emise ozónu a hluku. Toto opatření nejen šetří životní prostředí, ale zároveň je pro naše zaměstnance zdravější.
2011

Rozsáhlé programy ochrany klimatu v novostavbě v Illertissenu:
 • Již při plánování stavby byly na budově zohledněny nejrůznější projekty ochrany klimatu. K vytápění a chlazení správní budovy a montážních hal se tak například používá geotermální energie. Koncepci topení a chlazení podporuje temperování betonového jádra, při kterém se provádí tepelná regulace přímým přívodem tepla nebo chladu do betonových stavebních segmentů podlah nebo stropů.Kromě toho zajišťují decentralizované, elektronické průtokové ohřívače ohřev teplé vody podle aktuální potřeby, aby se nemusel provádět energeticky náročný ohřev vody v zásobnících. 
 • Spotřeba pitné vody se snižuje využíváním dešťové vody pro splachování toalet a jako hasicí vody v případě požáru. 
 • V budovách a vnějších prostorech Festool se elektřina šetří použitím LED osvětlení.
 • Uvnitř budov snižují spotřebu proudu kancelářská svítidla s omezeným příkonem, řízení denního světla a inteligentní spínání podle přítomnosti osob.

2010

 • Největším stavebním opatřením bylo fotovoltaické zařízení, které firma TTS instalovala na střechách nové budovy ve Wendlingenu a Neidlingenu na jaře roku 2010. 21. dubna bylo uvedeno do provozu. U této velikosti lze již hovořit o solární elektrárně, protože je na střechách namontováno celkem 1 500 polykrystalických solárních modulů, které nám ročně poskytují elektrický proud v hodnotě 293 000 kWh.
 • Pro srovnání: Tímto vyrobeným množstvím proudu firmy TTS by bylo možné zásobit po dobu jednoho roku 75 domácností se čtyřmi osobami nebo celou vesnici se 300 obyvateli.

2009

 • V roce 2009 obdržel Festool ocenění „Ökoprofit Unternehmen“, protože v oblasti podnikové ochrany životního prostředí stanovíme tak vysoký standard kvality, který přesahuje míru požadovanou zákonodárcem.
 • Změnili jsme dodavatele elektřiny – na regionálního dodavatele „Albwerk“, který více využívá obnovitelných zdrojů.
 • Ve Wendlingenu jsme zavedli systém odpojení při špičkovém zatížení. Prostřednictvím centrálního počítače techniky budovy se vypínají spotřebiče jako topení, klimatizace nebo větrání, pokud nejsou zapotřebí. To má pozitivní vliv na životní prostředí a naše provozní náklady.
 • Nově jsou ve Wendlingenu rovněž instalovány oběhové chladiče. Jsou to vyrovnávací zásobníky, které v noci ochlazují chladicí vodu pro temperování betonového jádra a přes den ji v případě potřeby dodávají starým budovám ve Wendlingenu.
 • U vozidel na leasing našich zaměstnanců jsme nedávno začali poskytovat bonus pro zvlášť úsporná vozidla: Kdo nedosahuje běžné spotřeby CO2, tomu se to vyplatí. Navíc je od října 2009 u nových vozidel povinné školení řidičů, jednak kvůli bezpečnosti jízdy, jednak také pro vštěpování zásad úsporné jízdy.
 • IT (informační technologie) změnila mnoho tiskáren. Všude, kde je to možné, budeme v budoucnu tisknout dvoustranně resp. černobíle ‒ abychom šetřili papír a barvu.
 • V roce 2008 jsme společně s obcí Neidlingen zahájili renaturalizační projekt:

Cílem bylo, aby potok Reuterwiesenbach, který dosud protékal pod naší výrobní halou, opět tekl otevřenou krajinou. Reuterwiesenbach nyní dostal nové, téměř přírodní koryto a obtéká pozemek našeho podniku. Z tohoto podařeného přemístění toku má radost vedoucí ochrany životního prostředí okresu Esslingen i organizace NABU (německý spolek pro ochranu přírody).

Externí angažovanost

Spolupráce WWF

2006 až 2008
Hodnoty WWF dokonale odpovídají naší podnikové filozofii, protože se co nejdůsledněji zaměřujeme na kvalitu a udržitelný rozvoj. Pro naše výrobky jsou typické trvanlivost, robustnost a pozitivní ekologické vlastnosti jako recyklovatelnost a snášenlivost se životním prostředím.
Dlouhodobě se zasazujeme o chování v souladu s životním prostředím. Abychom tuto odpovědnost dali najevo i navenek, rozhodli jsme se v roce 2006, že zahájíme spolupráci s organizací WWF. Přitom jsme nabízeli různé nářadí jako zvláštní edici WWF. Každý prodaný výrobek podpořil v období od října 2006 do června 2008 organizaci WWF přímo v příslušné zemi. Celkem se tak podařilo pro WWF získat na celém světě pozoruhodnou částku 748 520 eur. Eberhard Brandes, jednatel organizace WWF Deutschland, ocenil největší podíl ve výši 165 064 eur, který podpořil přímo práci WWF v Německu. Byly tak umožněny důležité národní projekty jako např. ochrana mořských mělčin, projekt výstavby hráze na Labi či ochrana oblasti Uckermark. WWF Deutschland podporuje i velké mezinárodní projekty, jako např. ochranu deštných pralesů v Amazonii a v Kongu.

GoGreen ‒ ve spolupráci se společností Deutsche Post AG

Festool GmbH v co největší míře rozesílá informační dopisy o projektu „GoGreen“ pro neutrální emise CO2 společnosti Deutsche Post AG, a podporuje tak ochranu klimatu. Zde je přesně vypočítáno, jaké emise CO2 jsou způsobeny rozesíláním těchto informačních dopisů. Tento podíl vyrovnává Deutsche Post AG klimatickými projekty „GoGreen“, jako např. větrnými elektrárnami v Nikaragui nebo Číně nebo elektrárnou na biomasu v Indii. Od zahájení spolupráce s projekty na ochranu klimatu „GoGreen“ v roce 2009 tak můžeme aktivně podporovat ochranu klimatu a kompenzovat tak emise CO2.

Další informace najdete na stránkách www.gogreen.de

Home+

Jako sponzor jsme svými stroji podpořili projekt „home+“ vysoké technické školy ve Stuttgartu. Vysoká škola se s nimi v červnu 2010 zúčastnila mezinárodní soutěže „Solar Decathlon Europe“. Celkem na ní vystoupilo 20 vysokoškolských týmů z celého světa, aby navrhlo a postavilo obytný dům provozovaný výhradně se solární energií.

Další informace najdete na stránkách www.sdeurope.de